Ochrana osobných údajov

Informovanie Predplatiteľov o ochrane osobných údajov

TECHBOX, s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pri pravidelnom zasielaní časopisu TECHBOX predplatiteľom spracúva aj osobné údaje fyzických osôb vo svojom informačnom systéme IS Predplatitelia, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknuté osoby, že:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B,
2. účelom spracúvania osobných údajov predplatiteľov je pravidelné zasielanie časopisu TECHBOX predplatiteľom,
3. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo
4. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe zmluvy o predplatnom podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
5. prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
6. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
7. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje,
8. prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
9. osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané okrem prevádzkovateľa aj sprostredkovateľom Direct Marketing, a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 377 793, ktorý zabezpečuje distribúciu časopisov, Imrich Maťo, so sídlom: Janka Kráľa 629/44, 972 45 Bystričany, IČO: 140 45672, ktorý zabezpečuje spracovanie objednávok predplatného.
10. pri výbere sprostredkovateľa dbá prevádzkovateľ vždy na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov,
11. prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
12. prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
13. prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
14. po skončení zmluvného vzťahu s predplatiteľom a splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje inzerenta a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s bezpečnostným projektom osobných údajov,
15. osobné údaje predplatiteľov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Spoločnosť TECHBOX, s.r.o. týmto poúča predplatiteľov ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Informovanie súťažiacich o ochrane osobných údajov

TECHBOX, s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý v rámci realizovanie súťaží spracúva aj osobné údaje fyzických osôb vo svojom informačnom systéme IS Súťaže, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknuté osoby, že:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B,
2. účelom spracúvania osobných údajov je realizovanie súťaží,
3. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, vek, telefónne číslo.
4. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe súhlasu dotknutých osôb,
5. prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
6. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
7. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb zverejňuje iba v súvislosti s vyhodnotením súťaže, keď zverejní v časopise alebo na svojej webovej stránke osobné údaje výhercov na základe ich súhlasu,
8. prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
9. osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané okrem prevádzkovateľa aj sprostredkovateľmi Bratmm, s.r.o., so sídlom Čelno 394, 976 98 Podbrezová, IČO: 47 004 932, EUROTOMA, s.r.o., so sídlom: S. H. Vajanského 15, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 596 635, Imrich Maťo, so sídlom: Janka Kráľa 629/44, 972 45 Bystričany, IČO: 140 45672, ktorí zabezpečujú spravovanie súťaží.
10. pri výbere sprostredkovateľov dbá prevádzkovateľ vždy na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov,
11. prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
12. prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
13. prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
14. po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb dokumenty obsahujúce osobné údaje archivované v súlade s bezpečnostným projektom osobných údajov,
15. osobné údaje dotknutých osôb budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Spoločnosť TECHBOX, s.r.o. týmto poúča dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Informovanie o ochrane osobných údajov pri marketingových aktivitách

TECHBOX, s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý v rámci marketingových aktivít spracúva aj osobné údaje fyzických osôb vo svojom informačnom systéme IS Marketing, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknuté osoby, že:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B,
2. účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk, informácií a výtlačku časopisu TECHBOX,
3. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa,
4. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe súhlasu dotknutých osôb,
5. prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
6. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
7. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje,
8. prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
9. osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané okrem prevádzkovateľa aj sprostredkovateľom Bratmm, s.r.o., so sídlom Čelno 394, 976 98 Podbrezová, IČO: 47 004 932, EUROTOMA, s.r.o., so sídlom: S. H. Vajanského 15, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 596 635, Imrich Maťo, so sídlom: Janka Kráľa 629/44, 972 45 Bystričany, IČO: 140 45672, ktorý zabezpečuje rozosielanie marketingových informácií.
10. pri výbere sprostredkovateľov dbá prevádzkovateľ vždy na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov,
11. prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
12. prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
13. prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
14. po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb dokumenty obsahujúce osobné údaje archivované v súlade s bezpečnostným projektom osobných údajov,
15. osobné údaje dotknutých osôb budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Spoločnosť TECHBOX, s.r.o. týmto poúča dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Informovanie inzerentov o ochrane osobných údajov

TECHBOX, s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pri poskytovaní priestoru na inzerciu v časopise TECHBOX spracúva aj osobné údaje fyzických osôb – inzerentov vo svojom informačnom systéme IS Inzercia, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknuté osoby, že:
1. identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B,
2. účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním služieb inzercie,
3. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, mail, telefónne číslo, pracovné zaradenie,
4. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe zmluvy o poskytovaní služieb inzercie podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
5. prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
6. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
7. prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje,
8. prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
9. osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané okrem prevádzkovateľa aj sprostredkovateľmi:
Ing. Juraj Procházka – TELEMATIC PRO, miesto podnikania: M. Rázusa 1751/46, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 10921753,registrácia: Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-18657, EUROTOMA, s.r.o., so sídlom: S. H. Vajanského 15, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 47 596 635, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 36648/N,  AFRODITA TRADE, s.r.o., so sídlom: J. Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 987 684, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 17122/S, Imrich Maťo, so sídlom: Janka Kráľa 629/44, 972 45 Bystričany, Slovenská republika, IČO: 140 45672, registrácia: Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra 403-8151, Bratmm, s.r.o., so sídlom: Čelno 394, 976 98 Podbrezová, Slovenská republika, IČO: 47 004 932, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 23720/S.
10. pri výbere sprostredkovateľa dbá prevádzkovateľ vždy na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov,
11. prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
12. prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
13. prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
14. po skončení zmluvného vzťahu s inzerentom a splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje inzerenta a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s bezpečnostným projektom osobných údajov,
15. osobné údaje inzerentov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Spoločnosť TECHBOX, s.r.o. týmto poúča inzerentov ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.