Podmienky používania

1. Prevádzkovateľom technologicko-lifestylovej internetovej stránky TECHBOX.sk na doméne techbox.dennikn.sk je spoločnosť TECHBOX,s.r.o, Karola Šišku 9, 903 01 Senec (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Internetová stránka TECHBOX.sk môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na stránku. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

3. Internetová stránka TECHBOX.sk zároveň využíva službu OneSignal na automatické zasielanie Upozornení na nové články, ktoré je možné zapnúť iba manuálne (povolením zasielania Upozornení) zo strany Používateľa. V prípade nechceného zapnutia tejto funkcie internetového prehliadača je možné funkciu vypnúť pomocou návodu zverejneného na internetovej stránke TECHBOX.sk.

4. Všetok textový, obrazový a ostatný obsah poskytovaný na stránke TECHBOX.sk je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán. Za licenčné podmienky obrázkov, ktoré slúžia ako ilustračné obrázky v článkoch, ich hlavičkách a podobne, ručí dodávateľ alebo poskytovateľ týchto obrázkov. Obdobne to platí aj pri videách, ktorých autorom nie je výslovne Prevádzkovateľ.

5. Všetky články, ktoré sú súčasťou obsahu stránky TECHBOX.sk, vyjadrujú subjektívny názor redaktorov a nijakým spôsobom nesúvisia so žiadnou platenou inzerciou a ani nemusia byť totožné so stanoviskom Prevádzkovateľa. Produkty a programy testované, alebo zdokumentované redaktormi Prevádzkovateľa sú priamo zakúpené, alebo sú Prevádzkovateľovi zapožičané bezplatne. Zverejňované ceny sú orientačné, príp. odporúčané výrobcom a sú uvádzané s DPH.

6. Obsah poskytovaný na stránke TECHBOX.sk je voľne prístupný. Akékoľvek jeho ďalšie použitie, šírenie, kopírovanie je bez súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

7. Hypertextové odkazy uvádzané v článkoch slúžia na doplnenie informácií pre čitateľov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah publikovaný na externých stránkach prepájaných hypertextovými odkazmi. Tiež to neznamená, že Prevádzkovateľ s ich obsahom súhlasí, alebo ho schvaľuje. Prevádzkovateľ tieto odkazy uvádza v dobrej viere, že ich poskytnutie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi normami.

8. Prevádzkovateľ umožňuje Používateľom v článkoch ním určených zapájať sa do diskusií, ankiet a iných aktivít, pri ktorých môžu Používatelia prezentovať svoje názory a postoje prostredníctvom aplikácie DISQUS. S nimi sa Prevádzkovateľ nemusí stotožniť a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Za každý verejný prejav je plne zodpovedný samotný Používateľ. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí používanie vulgarizmov alebo iné právne postihnuteľné konanie Používateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený vykonať príslušné kroky k zabráneniu takejto činnosti, a to úpravou obsahu, zverejneného Používateľom, vymazaním takéhoto obsahu, alebo zamedzením prístupu takéhoto Používateľa na stránku TECHBOX.sk.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený k organizovaniu súťaží, zverejnených na stránke TECHBOX.sk, v spolupráci s partnermi spoločnosti TECHBOX,s.r.o. Pravidlá súťaží sú vyhlasované samostatne.

10. Prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť za akékoľvek náklady Používateľov, spojené so zobrazovaním a využívaním stránky TECHBOX.sk. Súčasťou tohto obsahu je aj reklama obchodných partnerov spoločnosti TECHBOX, s.r.o.

11. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by Používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na stránke TECHBOX.sk.

12. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť stránky TECHBOX.sk. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný počas údržby stránky TECHBOX.sk, alebo po dobu nevyhnutnú na odstránenie prípadných technických problémov.

13. Internetová stránka TECHBOX.sk je poskytovaná „tak ako je“, bez akýchkoľvek záruk. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia o jej vhodnosti použitia na akýkoľvek účel.

14. Tieto Podmienky používania internetovej stránky TECHBOX.sk sú dohodnuté na neurčitý čas. Ich záväznosť vo vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom nadobúda účinnosť od okamihu prvého prístupu Používateľa na stránku TECHBOX.sk. Podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky a náležitosti, ktoré implicitne neriešia, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Trestným zákonom, autorským zákonom, zákonom o reklame, zákonom o ochranných známkach a pod.

15. Prevádzkovateľ stránky TECHBOX.sk nadviazal spoluprácu s Vydavateľom Denníka N dňa 27.2.2015, pričom od tohto dňa je stránka TECHBOX.sk dostupná výlučne na doméne techbox.dennikn.sk. Vydavateľ Denníka N ani prevádzkovateľ stránky TECHBOX.sk nie sú majetkovo prepojené spoločnosti. Reklamný priestor na stránke TECHBOX.sk zostáva v správe Prevádzkovateľa.